Oferowane wsparcie

1:  DIAGNOZA – umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych Uczestnika Projektu

Wymiar: 12 godzin na osobę.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie diagnoza – indywidualny audyt potrzeb i umiejętności Uczestników w formie etapów:

– drugi etap diagnozy (pierwszy etap zostanie przeprowadzony podczas rekrutacji) mający na celu określenie u uczestników projektu poziomu posiadanych umiejętności podstawowych w każdym z zakresów tj.: 

a) rozumienia i tworzenia informacji, 

b) rozumowania matematycznego, 

c) umiejętności cyfrowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy, uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji.

– trzeci etap diagnozy – będzie polegał na opracowaniu raportu indywidualnego dla każdego Uczestnika/-czki uwzględniającego plan dalszych działań edukacyjnych (sprecyzowanie kompetencji/ umiejętności wymagających podniesienia lub uzupełnienia). Raport zostanie omówiony z Uczestnikiem.

Rzetelna diagnoza przeprowadzona w ramach Zadania 1, umożliwi odpowiednie dostosowanie indywidualnego wsparcia edukacyjnego.

2. WSPARCIE EDUKACYJNE – Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe.

Wymiar: 30 godziny na grupę/ osobę.

Warsztaty podzielone będą na trzy moduły, a w ramach każdego zapewniony zostanie zindywidualizowany program, obejmujący wybrane elementy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników, łączące umiejętności cyfrowe, rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego.

Ramowy program warsztatów:

Warsztaty I: Rozumienie i tworzenie informacji 2 grupy (48h), w tym m.in.:
– tworzenie prostych dokumentów tekstowych (np. listu motywacyjnego, życiorysu itp;

– zarządzanie czasem;

– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;

– wypełnianie formularzy dotyczące spraw urzędowych;

– prowadzenie korespondencji mailowej, służbowej i prywatnej itp.

Warsztaty II: Rozumowania matematycznego 1 grupa (48h), w tym m.in.:

– planowanie budżet gospodarstwa domowego w miesięcznej perspektywie czasowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego lub kalendarza;

– planowanie kredytu z użyciem arkusza;

– korzystanie z kart płatniczych, przeliczanie kursów walut;

– przeliczanie wynagrodzeń, potraceń itp.

Warsztaty III: Umiejętności cyfrowe 2 grupy (48h), w tym m.in.:
– zakładanie i obsługa poczty elektronicznej;
– portale społecznościowe (zakładanie profili, zasady publikowania komentarzy, bezpieczeństwo);

– przykładowe serwisy i platformy (bank, zakupy, urząd, zdrowie, finanse);
– korzystanie ze smartfonów, tabletów, innych urządzeń cyfrowych.

Podczas realizacji warsztatów Umiejętności cyfrowe wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej ramy DIGCOMP.

W ramach każdego z warsztatów odbędzie się spotkanie integracyjne. 

4. WALIDACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Wymiar: 3 godziny na osobę.

Zakres merytoryczny zadania to:

– wsparcie Uczestników w osiąganiu założonych celów przez całą ścieżkę wsparcia,
– motywowanie do realizacji planu działań edukacyjnych, określonego w raporcie z diagnozy,
– zachęcanie, pomoc w założeniu konta Europass,
– przepracowywanie jednostkowych problemów Uczestników,
– walidacja nabytych umiejętności w oparciu o zdefiniowane efekty uczenia się, które będą wskazywać na konkretne umiejętności (na ostatnim spotkaniu).

Celem walidacji jest umożliwienie Uczestnikom sprawdzenia się w obszarach, których dotyczyło wsparcie i pozyskanie rzetelnej informacji zwrotnej nt. umiejętności, które nabyli i które mają pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Wynik walidacji będzie omówiony z każdym Uczestnikiem/-czką, by określić, jakie umiejętności nabył, jakie chciałby jeszcze wzmocnić i w jaki sposób może to zrobić.

W ramach uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia Beneficjent zapewni dla wszystkich Uczestników projektu niezbędne materiały szkoleniowe,  przerwy kawowe oraz wyżywienie.

Skip to content