Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona w sposób jawny i bezstronny osobno w grupie Kobiet i Mężczyzn.

Rekrutacja prowadzona jest się na terenie powiatu puławskiego.

Rekrutacja jest prowadzona w okresie od XII.2023-VII.2024 – w turach do określonej liczby uczestników, tj. grup 10- 12 osób.

Pierwszy nabór uczestników zaplanowano na grudzień 2023 r. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:

1. Zapoznanie się z regulaminem projektu.

2. Wypełnienie i dostarczenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (jeśli dotyczy). 

Uczestnik zobowiązany jest na etapie rekrutacji do uzupełnienia ankiety mającej na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych (pierwszy etap diagnozy). Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (np. w biurze projektu lub podczas spotkań informacyjnych).

3. Utworzenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz list rezerwowych.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów na uczestników pierwszeństwo mają w kolejności: osoby starsze, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby uciekające z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym.

4. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (telefonicznie lub pocztą).

Etapy rekrutacji:

1. Ocena formalna

Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej: 

–  wiek powyżej 18 roku życia; 

– zamieszkiwanie, przebywanie na terenie powiatu puławskiego (na podstawie oświadczenia w Formularzu) lub pracowanie na terenie powiatu puławskiego (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy); 

– posiadanie niskich umiejętności podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia – na podstawie wstępnej ankiety i oświadczenia;

– zgłaszanie z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

2. Ocena merytoryczna

Punktowane kryteria: 

– osoby starsze – 2 punkty (weryfikacja na podstawie daty urodzenia w Formularzu); 

– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie maksymalnie ISCED 3 – 2 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia); 

– osoby z niepełnosprawnością – 2 punkty (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia);  

– osoby uciekające z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2 punkty (weryfikacja na podstawie oświadczenia/zaświadczenia);

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 -16:00, listownie i za pośrednictwem Internetu, formularze mogą być także wypełniane w Państwa domu z pomocą personelu projektu. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
Skip to content